fbpx

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,

kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

f)v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 10 tohto článku písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 10 tohto článku obchodných podmienok, žiadosť sa považuje za podanú podľa Nariadenia.

Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 10 tohto článku v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

  • Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v
  • Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 803 /S,
  • Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, zapísaná v
  • Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B,
  • WERMON s. r. o. so sídlom Ondavská 1380/1, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 52 809 480, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 73742/L.

Zásady ochrany osobných údajov
Posledná aktualizácia 29. február 2024 Účinnosť od 29. február 2024

Zásady ochrany osobných údajov opisujú politiky spoločnosti Saja textil, s.r.o., Brodňanská 479/116A, Žilina-Brodno 01014, Slovensko, e-mail: saja@saja.sk, telefón: +421910510307 týkajúce sa získavania, používania a zverejňovania vašich informácií, ktoré získavame pri používaní našej webovej stránky (https://www.saja.sk) („Služba“). Prístupom alebo používaním Služby súhlasíte so získavaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Ak s tým nesúhlasíte, prosím, nepristupujte ani nevyužívajte Službu. Môžeme kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov a zverejniť ich revidovanú verziu na Službe. Revízia bude účinná 180 dní od zverejnenia revidovanej verzie Zásad na Službe a váš ďalší prístup alebo používanie Služby po tomto období bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Preto odporúčame pravidelne prezerávať túto stránku.

Informácie, ktoré zbierame:
Zbierame a spracúvame nasledovné osobné informácie o vás:

Meno
E-mail
Mobilný telefón
Adresa

Uchovávanie vašich informácií: Vaše osobné informácie budeme uchovávať s nami od 90 dní do 2 rokov po ukončení používateľského účtu alebo tak dlho, ako ich potrebujeme na splnenie účelov, pre ktoré boli zozbierané podľa podrobností uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Môžeme potrebovať uchovať určité informácie po dlhšiu dobu, ako je to potrebné na vedenie záznamov / hlásenie v súlade s príslušným právom alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je vymáhanie právnych práv, prevencia podvodu atď. Zvyškové anonymné informácie a agregované informácie, ktoré vás neidentifikujú (priamo alebo nepriamo), môžu byť uchované na neurčito dlhý čas.

Vaše práva:

V závislosti od platného práva môžete mať právo pristupovať k vašim osobným údajom a opraviť alebo vymazať vaše osobné údaje alebo obdržať kópiu vašich osobných údajov, obmedziť alebo namietať voči aktívnemu spracovaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prepojenie) vašich osobných informácií s iným subjektom, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov, právo podať sťažnosť štatutárnemu orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné v súlade s platnými zákonmi. Na uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na adresu saja@saja.sk. Budeme odpovedať na vašu žiadosť v súlade s platným právom. Môžete sa odhlásiť z priameho marketingu alebo profilovania, ktoré vykonávame na účely marketingu, napísaním nám na adresu saja@saja.sk. Poznamenajte si, že ak nám neumožníte zozbierať alebo spracovať požadované osobné informácie alebo odvoláte súhlas so spracovaním rovnakých na požadované účely, nemusíte mať prístup k službám, pre ktoré sa vaše informácie žiadali.

Súbory cookie a ďalšie
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto technológie sledovania a vaše možnosti v súvislosti s týmito technológiami sledovania, odkazujeme vás na našu zásadu používania súborov cookie.

Bezpečnosť:

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie straty, zneužitia alebo neoprávnenej úpravy vašich informácií pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na vrodené riziká nemôžeme garantovať absolútnu bezpečnosť a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť žiadnych informácií, ktoré nám prenesiete, a tak robíte na vlastné riziko.

Sťažnosti / Úradník pre ochranu údajov: Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy ohľadom spracovania vašich informácií, ktoré sú k dispozícii nám, môžete zaslať e-mail našemu úradníkovi pre sťažnosti na adrese Saja textil, s.r.o., Brodňanská 479/116A, e-mail: saja@saja.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platným právom.